خريطة لهجات السونغاي

خريطة لهجات السونغاي سونغاي الشمالية Koranje Tadaksahak Tasawaq Tagdal سونغاي الجنوبية Dandi Gaawo senni Honbori senni Jenne ciini Kaado senni Maranse Tunbutu ciini Zarma sanni ALGERIA BURKINA FASO BENIN GHANA MALI NIGER NIGERIA SUDAN TCHAD